Spis treści

Część 1 – Sympozjum

Ks. SŁAWOMIR WASILEWSKI

Słowo Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

M. WERONIKA B. MACKIEWICZ

Słowo Przełożonej Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

BP ANDRZEJ F. DZIUBA

Słowo Wstępne Biskupa Łowickiego na rozpoczęcie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. Rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

KRZYSZTOF ]AN KALIŃSKI

Sytuacja społeczno-polityczna w Królestwie Polskim, a szczególnie na Ziemi Łowickiej, w drugiej połowie XIX wieku

Ks. STANISŁAW URBAŃSKI

Chrystocentryzm duchowości błogosławionej Bolesławy Lament

MONIKA WALUŚ

Błogosławiona Bolesława jako patronka chrześcijańskiej nadziei

BERNADETTA PUCHALSKA-DĄBROWSKA

Błogosławiona Bolesława Lament w relacjach świadków jej życia

S. ADRIANA TERESA GRONKIEWICZ

Sława świętości błogosławionej Bolesławy Lament

BERNADETTA PUCHALSKA-DĄBROWSKA

Dyrektorium Błogosławionej Bolesławy Lament jako źródło przykładów z życia świętych

BP ANDRZEJ F. DZIUBA

Słowo końcowe Biskupa Łowickiego na zakończenie VIII Sympozjum Naukowego poświęconego osobie bł. Bolesławy Lament w 150. Rocznicę urodzin, Łowicz, aula Wyższego Seminarium Duchownego, 19 maja 2012 r.

Część 2 – Artykuły

DARIUSZ ADAMCZYK

Co oznacza stwierdzenie Pawła, że Bóg uczynił Chrystusa grzechem? (2 Kor 5,21)

BP ANDRZEJ FRANCISZEK DZIUBA

Wiara, nadzieja i miłość miejscem świadectwa wartości

Ks. MIROSŁAW JAGIEŁŁO

Święci kapłani męczennicy Ziemi Łęczyckiej w okresie II Wojny Światowej

Ks. PIOTR KACZMAREK

Między transcendencję a immanencją Boga w islamie. Perspektywa filozoficzno-teologiczna

Ks. PIOTR KARPIŃSKI

Edyty Stein filozofia życia duchowego

Ks. WIESŁAW KRAIŃSKI

Proces diecezjalny rozwiązywania małżeństwa na korzyść wiary według norm Kongregacji Doktryny Wiary z 2001 roku

JAROSŁAW KUPCZAK OP

Chrystus jako ostatni Adam. Studium antropologiczno-biblijne

Ks. ANDRZEJ LUTER

Zagrożenie czy dar Boga? Film w nauczaniu Kościoła katolickiego XX wieku 

Ks. WOJCIECH OSIAL

Relacja między katechezą i pedagogiką w historii i we współczesnych dokumentach Kościoła

Ks. ZBIGNIEW PILICHOWSKI

Ochronić godność osoby ludzkiej. Głos w dyskusji na temat zapłodnienia pozaustrojowego

Ks. ZBIGNIEW PRZERWA

Direzione spirituale per corrispondenza elettronica: L’attualizzazione dell’insegnamento di Padre Pio circa la direzione spirituale

DARIUSZ RADZIECHOWSKI

Podstawy filozofii i teologii kultury Karola Wojtyły (Analiza twórczości do końca lat 50. XX w.)

Ks. JERZY SWĘDROWSKI

Aktualność kerygmatu w kontekście postaw ludzkich i chrześcijańskich. Miejsce kaznodziei w przekazie kerygmatu

KS. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI

Znak Piotra Apostoła a dar Szymona Czarnoksiężnika. Konfrontacja magii z łaską w Dz 8, 4-25

MARIA ZBORALSKA

„Wyobraźnia miłosierdzia” w ujęciu Jana Pawła II

Część 3 – Recenzje 

O. REGIS NORBERT BARWIG

A. F. Dziuba, „Tylko Bogu”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, ss. 330.

BP ANDRZEJ F. DZIUBA

S. Heidemann, „The Catholic Priest Image of Christ. Through Fifteen Centuries of Art”, Liamar Editions Monaco 2010, ss. 320.

BP ANDRZEJ F. DZIUBA

G. B. Montini, „Arcivescovo di Milano. Cari Sacerdoti. Raccolta antologica a cura di Leonardo Sapienza”, Moncalieri (Torino) 2010, ss. 387.

Ks. PIOTR KACZMAREK

K. Pachniak, „Nauka i kultura muzułmańska i jej wpływ na średniowieczną Europę”, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010, ss. 259.

Ks. PIOTR KACZMAREK

s. W. Boniszewska, „Nieznaną jestem… Taką umrzeć pragnę”, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2009, ss. 264.

Ks. PIOTR KARPIŃSKI

G. Poltner, „Estetyka filozoficzna”, tłum. J. Zychowicz, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011, ss. 260.

Ks. PIOTR KARPIŃSKI

Bp M. Jędraszewski, „Bóg filozofów i Bóg Jezusa Chrystusa”, Biblioteka Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2011, ss. 170.

WOJCIECH OSIAL.

Associazione Italiana Catecheti, „Catechesi ed educazione. Un rapport possibile e fecondo”, red. F. Kannheiser-Feliziani, Elle Di Ci Leumann (Torino) 2011, ss. 208.

Ks. JERZY SWĘDROWSKI

„Apostolat słowa Bożego”, red. M. Kowalczyk SAC, Warszawa 2010, ss. 484.

Ks. JERZY SWĘDROWSKI

„Liturgia i przepowiadanie”, red. Wiesław Przyczyna, Kraków 2010, ss. 272.

Część 4 – Sprawozdania i komunikaty

Ks. PIOTR KACZMAREK

Summary of the treatise written by Fr Piotr Kaczmarek: „Averroes’ Knowledge about God and Its Sources”

Ks. PIOTR KARPIŃSKI

Theological Anthropology of the Sermons of Józef Tischner (Summary)

Ks. WOJCIECH OSIAL

Metodologia katechetyki. Sprawozdanie z Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, Częstochowa, 14-15 września 2012 r.

Ks. MARIUSZ SZMAJDZIŃSKI

„Złote” Sympozjum Biblistów Polskich. Sprawozdanie z 50. Sympozjum Biblistów Polskich Warszawa, 18-20 września 2012 r.

Ks. SŁAWOMIR WASILEWSKI

Przemówienie Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013 WSD Łowicz, 6 października 2012 r.

Ks. MAREK MARCZAK

„Rok Wiary – wyzwania i nadzieje Kościoła we współczesnym świecie”. Wykład inauguracyjny podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013, WSD Łowicz, 6 października 2012 r.

error: Zawartość jest chroniona.