Spis treści

Część 1 – Sympozjum

IV Sympozjum naukowe
COOPERATORES VERITATIS – WSPÓŁPRACOWNICY PRAWDY
Benedykta XVI przesłanie do Ludu Bożego

Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz
Powitanie (9)

Ks. Biskup Andrzej F. Dziuba
Cooperatores Veritatis (11)

Ks. Lucjan Balter SAC
„Trwajcie mocni w wierze”. Benedykt XVI z wezwaniem do Polaków i współczesnego świata
Be Constant in Faith – Benedict XVI Appeal to Poles and the Contemporary World (15)

Andrzej Napiórkowski OSPPE
Teologiczne miejsca odkrywania miłości. W kierunku przewodnich myśli „Deus caritas est” Benedykta XVI
Loci Theologici to Discover Charity. Towards the Leading Thoughts of Benedict XVI’s „Deus Caritas Est” (39)

Ks. Jan Decyk
Eucharystia „fons et culmen” życia Kościoła według Benedykta XVI
Eucharistia fons et culmen della vita della Chiesa secondo l’insegnamento di Benedetto XVI (53)

Ks. Ireneusz Mroczkowski
Moralna moc chrześcijańskiej nadziei w świetle encykliki „Spe salvi” Benedykta XVI
La fortezza della speranza cristiana nella luce dell’Enciclica „Spe salvi” di Benedetto XVI (85)

Część 2 – Artykuły

Dobrochna Bach-Golecka
Jak być dobrym polakiem? Patriotyzm w ujęciu Sługi Bożego o. Jacka Woronieckiego OP
What Does it Mean to be a Good Pole? Patriotism in the Theory of Venerable J. Woroniecki (95)

Paweł Braszczyński
Rodzina chrześcijańska jako miejsce powołań kapłańskich na przykładzie Nierychlewskich z Dąbrowic k/Kutna
Die christliche Familie als die Stelle der Priesterberufung auf dem Beispiel von der Familie Nierychlewski aus Dąbrowice/ in der Nähe Kutno (105)

Ks. Adam Domański
Genealogie w Pięcioksięgu
Genealogies in the Pentateuch (113)

Bp Andrzej F. Dziuba
Wokół ewangelizacji hiszpańskiej w Indiach Zachodnich według Bartłomieja de Las Casas OP (+1566)
Mision imperial de Espana en Indias segun Bartolome de Las Cas (123)

Ks. Andrzej Gałaj
Greckie źródła Tomaszowej koncepcji zagadnienia poznania boskiego
Greek Roots of St. Thomas’s Conception of Divine Knowledge (157)

Ks. Łukasz Gołębiewski
Dzień Pański – obowiązek uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej
Der Tag des Herrn – die Verpflichtung der Teilnahme an der Messfeier (175)

Ks. Piotr Jóźwiak, Ks. Jacek Skrobisz
Obraz Kościoła Katolickiego w wybranych tygodnikach społeczno-politycznych w latach 1997-2003
The Image of the Roman – Catholic Church in the Chosen Polish Weekly Socio-political Magazines From 1997 to 2003 (187)

Ks. Piotr Kaczmarek
Rola filozofii arabskiej w recepcji arystotelizmu w europejskiej myśli filozoficznej – zarys problematyki
The Role of Arabian Philosophy in Reception of Aristotle by European Philosophers (205)

Renata Kreczmańska
Znaczenie doktrynalne Encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae”
Il significato dottrinale dell’enciclica di Giovanni Paolo II „Evangelium vitae” (219)

Ks. Dariusz Kuźmiński
Bogaci i biedni w „Liście Św. Jakuba”: Czy chrześcijanin może być bogatym?
Rich and Poor in the „Letter of St. James”. Can a Christian be Rich? (229)

Ks. Franciszek Mickiewicz SAC
Święty Paweł jako niewolnik (doulos) i sługa (diakonos, hyp?ret?s, oikonomos) Chrystusa i Kościoła
San Paolo come schiavo (doulos) e servo (diakonos, hyp?ret?s ed oikonomos) del Cristo e della Chiesa (241)

Bp Alojzy Orszulik
Droga do pełnej normalizacji stosunków między państwem i Kościołem oraz między PRL a Stolicą Apostolską
Il cammino verso l’edificazione delle relazioni diplomatiche tra il governo polacco di PRL e la Santa Sede (253)

Ks. Wojciech Osial
Powołanie misyjne św. Pawła Apostoła i jego przesłanie dla duchowości katechety
La vocazione evangelizzatrice di san Paolo Apostolo e il suo messaggio per la spiritualitá del catechista (267)

Ks. Paweł Staniszewski
Z dziejów religijności w parafii Rokitno – życie sakramentalne wiernych
From History of Rokitno Parish – Sacramental Life of the Faithful (277)

Ks. Jerzy Swędrowski
Stan badań nad kaznodziejstwem polskojęzycznym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej
A Current Research on Polish Homiletics in United States of America (297)

Ks. Mariusz Szmajdziński
Mały wobec Wielkiego. Intercesyjna misja proroka w Am 7,1-3
„The Small One” in the Face of „The Big One”. An Intercessory Function in Amos 7:1-3 (305)

Ks. Sławomir Wasilewski
Elementy pozytywnej pedagogii Bożej w „Didaché” oraz „Liście do Koryntian” Klemensa Rzymskiego
De principiis elementisque bonis in divina arte educandi (317)

Część 3 – Recenzje

Bp Andrzej F. Dziuba
Jerzy Braun, „Paweł VI a Reforma Polityki”, Biblioteka Lithuanii, Warszawa 2007 ss. 200 (335)

Bp Andrzej F. Dziuba
„Polski obyczaj patriotyczny od XVIII do przełomu XX/XXI w. – ciągłość i zmiana”, Red. A. Stawarz, W. J. Wysocki, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Warszawa 2007 ss. 307 (337)

Bp Andrzej F. Dziuba
Ks. Roman Kuligowski, „Humanizm w myśli Jana Pawła II. Studium teologicznomoralne”, Kielce 2004 ss. 342 (339)

Ignacy Kosmana OFM Conv
Claude R. Foster, „«Rycerz Maryi». Misja i męczeństwo św. Maksymiliana Marii Kolbego”, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, 2007, ss. 699 +XXXIII (341)

Ks. Jacek Skrobisz
Maureen Sullivan, „The Road to Vatican II, Key cheanges in theology”, Paulist Press, New Jersey 2007, ss. 161 (344)

Ks. Paweł Staniszewski
Teresa Chynczewska-Hennel, „Nuncjusz i król. Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636-1643”, Warszawa 2006, Wydawnictwo Neriton, ss. 358 (347)

Ks. Jerzy Swędrowski
Marek Jagodziński, „Sakramenty w służbie Communio”, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008, ss. 483 (351)

Ks. Jerzy Swędrowski
Ks. Maciej K. Kubiak, Ks. Wiesław Przyczyna (red), „Ściągać czy nie ściągać. O pomocach do homilii i kazań”, Drukarnia i Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 2008, ss. 152 (354)

Ks. Jerzy Swędrowski
Ks. Jan Twardy (red) Ks. Włodzimierz Broński, ks. Jan Nowak, „Mowa żywa. Wybrane aspekty komunikacji kaznodziejskiej”, Kielce 2005, ss. 208 (357)

Ks. Mariusz Szmajdziński
J. Jaromin, „W poszukiwaniu grobu Jezusa, Archeolog czyta Biblię”, Wrocław: TUM 2008, ss. 110 (359)

Ks. Władysław Wyszowadzki (Londyn)
Bp Andrzej F. Dziuba, „Rodzina w dialogu z Bogiem w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II. Zarys problematyki”, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Warszawa 2006, ss. 126 (362)

Część 4 – Sprawozdania

Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz księża z diecezji łowickiej publikujący na łamach Studia Loviciensia 1999-2008 (367)

Ks. Jan Pietrzyk
Sprawozdanie z 46 Sympozjum Biblistów Polskich. Wrocław, 16-18 września 2008(369)

Ks. Mariusz Szmajdziński
III Sympozjum Orientalistyczne – Instytucje Starożytnego Izraela. Poznań, 22-24 września 2008 r. (374)

error: Zawartość jest chroniona.