Spis treści

Część 1 – Sympozjum

III Sympozjum naukowe
WYTRWAJCIE W MIŁOŚCI MOJEJ
Perspektywy i nadzieje Kościoła Łowickiego

Ks. Rektor Mirosław J. Skrobisz
Powitanie (9)

Ks. Bp Andrzej F. Dziuba
Wprowadzenie (11)

Jacek Salij OP
Eucharystia źródłem świętości Kościoła
Eucaristia come la fonte della santit? della Chiesa (15)

Ks. Jerzy Misiurek
Duchowość eucharystyczna błogosławionych związanych z terenem dzisiejszej diecezji łowickiej; historyczna przeszłość czy aktualne zapotrzebowanie?
La spiritualitá eucaristica dei beati legati al territorio della diocesi di Łowicz d’oggi: il passato storico o il bisogno d’oggi? (25)

Ks. Bronisław Mierzwiński
Łowickie przesłanie Jana Pawła II wyzwaniem dla rodziny i szkoły w wychowaniu młodego pokolenia Polaków 
Pope John Paul II’s Homiliy in Łowicz as a Challenge for Family and School in Education of the Young Polish Generation(43)

Ks. Stanisław Poniatowski
Praca ewangelizacyjna Kościoła Łowickiego u progu XXI wieku (doświadczenia, prognozy, zadania)
Evangelical Work in the Diocese of Łowicz at the Beginning of XXI Centaury (experience/prognosis/duties) (55)

Piotr Feliga
Glos w dyskusji: Eucharystia a rola teologa (67)

Część 2 – Artykuły

Ks. Adam Domański
Hebrew Root ??? – a Case Study 
Studium hebrajskiego rdzenia ??? (73)

Bp Andrzej F. Dziuba
Pornografia a chrześcijańska koncepcja osoby
Pornografia di fronte alla visione cristiana della persona umana (83)

Beata Fonseca
„Jezus Nieznany” Dymitra S. Miereżkowskiego
Jesus Unknown of Dimitri Merezhkovski (105)

Jacek Jackowski
Kotły łowickie – echo barokowego splendoru procesji eucharystycznych 
Łowicz kettledrums. Echo of Baroque Splendour of Eucharistic Processions (127)

Ks. Wiesław Kacprzyk
Tajemnica spowiedzi w prawie kanonicznym i w prawie polskim
Secret of the Confession into the Canon Law and the Polish Law (149)

Ks. Dariusz Kuźmiński
Formacja do świętości jako zadanie duszpasterstwa powołań
The Problem of Formation to the Priesthood and Religious Life (163)

Ks. Witold Marian Okrasa
Eucharystia jako uobecnienie nowego i wiecznego przymierza interpretacja Eucharystii w świetle Wj 24
Eucharist as the Manifestation of the New and Everlasting Covenant. Interpretation of the Eucharist in the Light of Ex 24 (177)

Ks. Wojciech Osial
Powołanie katechety fundamentem jego pracy katechetycznej w szkole i parafii
La vocazione del catechista come un fondamento del suo lavoro catechistico nella scuola e nella parrocchia (199)

Ks. Zbigniew Przerwa
La direzione spirituale per corrispondenza di Padre Pio da Pietrelcina negli anni 1914-1923: aspetto storico
Kierownictwo duchowe przez korespondencję Ojca Pio z Pietrelciny w latach 1914-1923: aspekt historyczny (209)

Ks. Jan Przybyłowski
Budowanie parafii jako wspólnoty. Formacja wiernych świeckich do tworzenia wspólnoty parafialnej
Die Bildung der Pfarrei als Gemeischaft Die Formung der Laiengemeischaft für die Gestaltung der Pfarrgemeinde (225)

Ks. Henryk Seweryniak
Sekularyzacja – wiara – nowoczesność
La sécularisation – la fol – la modernité (235)

Ks. Mirosław Jacek Skrobisz
Tradycja katolicka na podstawie refleksji autobiograficznej Scotta Hahna
The Catholic Tradition a Reflection Based on Scott Hahn Biography (243)

Ks. Manlio Sodi, Ks. Dariusz Kuźmiński
Itinerarium życia chrześcijańskiego proponowane przez Rok liturgiczny. Tematy orędzia okresów: Bożego Narodzenia i Wielkanocy
Itinerary Christian Life Proposed by the Readings of the Liturgical Year: Christmas and Easter (259)

Ks. Paweł Staniszewski
Diecezja inflancka w 1758 roku w świetle relacji biskupa Antoniego Kazimierza Ostrowskiego<br/> Ein Befund der Diözese Livland aus dem Jahr 1758 nach dem Bericht des Bischofs Antoni Kazimierz Ostrowski (279)

Ks. Jerzy Swędrowski
Fundacja Wężykowska wśród dziel arcybiskupów gnieźnieńskich
The Wężykowski Foundation Among Initiatives of Archbishops of Gniezno (293)

Ks. Mariusz Szmajdziński
„Cesarskie cięcie” w Am 1,13
„Caesarian section” in Amos 1:13 (309)

Ks. Sławomir Wasilewski
Kunszt oratorski św. Cypriana z Kartaginy w jego nauczaniu o pokoju
De arte bene et puichre scribebdi apud Cyprianum Carthaginiensem de pace Loquentem (327)

Część 3 – Recenzje

Bp Andrzej F. Dziuba
Niall Ferguson. Empire: the rise and demise of the British World order and the lessons for global power. Basic Books. New York 2003 ss. XXIX + 392 (343)

Bp Andrzej F. Dziuba
Augustine Hamilkar Serafini. The Face of Adam. With a Foreword by Pcdro dc Churruca. Marques de Aycinena. Loretan Sisters Publishers. Warsaw 2005 ss. XVIII + 190 (348)

Bp Andrzej F. Dziuba
Robert Kagan, Of Paradise and Power. America and Europe in the New World Order. Alfred A. Knopf. New York 2003, ss. 103 (350)

Ks. Mirosław Jacek Skrobisz
Ronald Witherup, Scripture. Dei Verbum, Paulist Press. New York 2006, ss. 160 (353)

Ks. Paweł Staniszewski
Glauert M., Das Domkapitel von Pomesanien (1284-1527), Verlag der Nicolaus-Kopernicus Universität, Toruń 2003, ss. 621 + mapa, seria: Prussia Sacra (356)

Ks. Paweł Staniszewski
Sebastian Zaborowski, Milenium Lęczyckie, fakty, dokumenty, wspomnienia, Łódź-Łęczyca 2007, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, ss. 197 (360)

Ks. Jerzy Swędrowski
Stanisław Haręzga, Słowo Boże w życiu i misji Kościoła w Polsce, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 81 (364)

Ks. Mariusz Szmajdziński
M. Starowieyski. Judasz. Historia, legenda, mity. Księgarnia św. Wojciecha. Poznań 2006, s. 77 (367)

Część 4 – Sprawozdania i komunikaty

Profesorowie Wyższego Seminarium Duchownego w Łowiczu oraz Księża Diecezji Łowickiej publikujący na łamach Studia Loviciensia w latach 1999-2007 (373)

Ks. Jerzy Swędrowski
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Metodologia nauk pastoralnych” 24-25 września 2007 roku w Warszawie (394)

error: Zawartość jest chroniona.