Spis treści

 • Słowo wstępne Biskupa Łowickiego (3)
 • Ks. Robert Bernagiewicz
  System modalny średniowiecznej monodii liturgicznej (4)
 • Ks. Marcin Borządek
  Elementy personalizmu Emmanuela Mouniera (11)
 • Ks. Piotr Klimek
  „Rok laski” i „dzień pomsty” w Iz 61, 2a (17)
 • Ks. Jerzy Krykowski
  Pokuta jako postawa życia chrześcijańskiego w nauczaniu Tertuliana i Cypriana z Kartaginy (24)
 • Ks. Dariusz Kuźmiński
  Niedziela dniem formacji sumienia (47)
 • Ks. Adam Jakub Kwaśniak
  Scientia media divina – Wiedza pośrednia w filozofii średniowiecznej i nowożytnej (51)
 • Ks. Adam Jakub Kwaśniak
  Teoremat Cantora a wszechwiedza Boga (65)
 • Ks. Robert Lejwoda
  Literackie znamiona Mdr 9, 18 – 10, 21 (70)
 • Ks. Andrzej Luter
  Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie” w Wilnie (76)
 • Ks. Mirosław Nowosielski
  Problematyka kryzysu psychologicznego (89)
 • Ks. Witold Okrasa
  Znaczenie terminu „in persona Christi” oraz jego związek ze zwrotem „in virtute Spiritus Sancti” w nauczaniu papieża Jana Pawła II na temat
  kapłaństwa ministerialnego (101)
 • Ks. Stanisław Plichta
  Władza ustawodawcza konferencji biskupów według kan. 455 1 i §4 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku (106)
 • Ks. Stanisław Poniatowski
  Średniowieczne zasoby Biblioteki Kapitulnej jako źródło do poznania stanu umysłowego duchowieństwa łowickiego w XV w. (120)
 • Ks. Zbigniew Skiełczyński
  Zbiór akt gospodarczych kapituły dotyczących kapitałów (132)
 • Ks. Sławomir Skowronek
  Kolegium psałterzystów przy kolegiacie Łowickiej (167)
 • Wojciech Słomski
  Eklezjologia eucharystyczna Mikołaja Afanasjewa (176)
 • Wojciech Słomski
  Prymat w świetle eklezjologii eucharystycznej Mikołaja Afanasjewa (185)
 • Ks. Manlio Sodi SDB
  Eucaristia vocazione. La dimensione liturgica della „chiamata” e „risposta” nell’ itinerario di fede e di vita del cristiano (221)
 • Ks. Paweł Staniszewski
  Opieka społeczna w przedrozbiorowym ustawodawstwie kościelnym na terenie metropolii i archidiecezji gnieźnieńskiej (248)
 • Ks. Mariusz Szmajdziński
  Identyfikacja i grzech „Krów Baszanu” w Am 4, 1 (265)
 • Ks. Krzysztof Warchałowski
  Ustanawianie urzędów kościelnych na podstawie kodeksów z 1917 i 1983 r. (273)
 • Ks. Jarosław Wypchło
  Opis plag w Psalmie 78 na tle Pięcioksięgu (285)

Recenzje (293)

Spis treści (301)

error: Zawartość jest chroniona.